Personeelsorgaan HVO, december 1960

 

Voorwoord directeur P. Baaima

“In tegenstelling tot de gewoonte om een nieuw jaar in te gaan met vele goede voornemens, hebben wij gemeend vóór de aanvang van 1961 dit jaar te besluiten met een daadwerkelijke blijk van het reeds lang gekoesterde voornemen een eigen blijvend personeelsorgaan te bezitten, waarin geschreven wordt over alles wat onze belangstelling geniet. Een blad waarnaar we met verlangen kunnen gaan uitzien, mede omdat het ons met een zekere, wellicht gerechtvaardige, trots mag vervullen dat ‘ons blad tot en over ons spreekt’. Steeds is de behoefte blijven bestaan ook deelgenoot te zijn van alles wat zich binnen ons bedrijf afspeelt, en nu wordt voor allen de gelegenheid opengesteld om een bijdrage te leveren in welke vorm ook. Het persoonlijke contact onder ons is niet dagelijks te verwezenlijken en daarom zou het nuttig zijn elkaar te leren kennen en de banden te verstevigen, opdat wij als een grote vriendenkring onze plaats in de maatschappij mogen bestendigen. We hopen van harte dat de inhoud van dit blad ook voor u een stimulans moge zijn om mede te werken aan de instandhouding van dit orgaan”.

 

45-urige werkweek, afdeling fabriek

Van de Vakraad ontvingen wij het bericht dat het door ons ingediende verzoek om over te gaan naar een 45-urige werkweek is ingewilligd. Dit houdt in dat we in vijf dagen hetzelfde moeten presteren als nu in een week met de zaterdag erbij. We zullen hierop niet verder ingaan omdat dit voor ons vanzelf spreekt en we zijn er daarom van overtuigd dat wij gezamenlijk dit wel zullen klaren.  

 

Koffiepauze.

Koffiepauze

De koffiepauze zoals deze tot heden geregeld, zal bij de nieuwe werktijdregeling inhouden dat gedurende 15 minuten in de ochtenduren zal worden gepauzeerd in de afdeling waar een ieder werkzaam is. Er zal dan koffie worden verstrekt welke van te voren per afdeling is aangevoerd in gamellen, zodat een ieder ter plaatse zijn volle pauze kan benutten. Het lopen naar de kantine is dan opgeheven en deze zal dan ook vóór de middagpauze niet toegankelijk zijn, behoudens schriftelijke toestemming van de desbetreffende baas.

Voor het verstrekken van deze koffie zal per week een bedrag van f 0,30 worden ingehouden op het weekloon. Er zijn enkele werknemers die geen koffie gebruiken en wij verzoeken hen dan ook dit te melden op de afdeling Personeelszaken, waar dan geregeld zal worden de genoemde inhouding niet zal worden toegepast.

 

Onze veiligheid

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat alle moeite, die men zich in ons bedrijf getroost om het overal zo veilig mogelijk te maken, resultaat heeft. Het aantal ongevallen per 100 werknemers was in 1957 ca. 34 en 23 in 1959. Wanner wij zo doorgaan om allemaal ons best te doen zijn wij over een paar jaar de veiligste scheepswerf en machinefabriek in het Rotterdamse havengebied! Maar zover is het nog lang niet.

 

Ziek melden

Zoals bekend dient een werknemer van ons bedrijf zich, wanneer hij in de dagdienst geplaatst is, vóór 10.00 uur ’s morgens op de eerste dag van de ziekte en bij middag- of nachtdienst ėėn uur voor het tijdstip waarop de dienst begint, ziek te melden.

Deze ziekmelding kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden, echter dient een telefonische melding binnen 24 uur schriftelijk bevestigd te worden. Daar het praktisch onmogelijk is te bewijzen dat een telefonische melding is gedaan, raden wij u aan in het vervolg bij iedere ziekmelding de dienstdoende portier te vragen naar het inschrijvingsnummer van het ziektegeval.

Dit nummer wordt door u op de schriftelijke ziekmelding vermeld. Het lijkt ons wenselijk het bovenstaande ook aan uw huisgenoten mede te delen.  

 

Ideeënbus

Verleden jaar heeft u een brief ontvangen waarin o.a. uw medewerking werd gevraagd voor het vinden van een slagzin. Thans kunnen wij u mededelen dat er in totaal 135 inzendingen zijn binnengekomen en het was erg moeilijk om zo eerlijk mogelijk de winnaar aan te wijzen. De heer A.G. van Dongen uit de afdeling Scheepsbouw had de slagzin: “Uw idee, voor HVO N.V.” Daar dit naar onze mening de beste slagzin was, kreeg de heer Van Dongen de premie van f 50,- die aan deze wedstrijd was verbonden.

In genoemde brief stond verder nog iets vermeld over een afdelingenwedstrijd, welke zou lopen van december 1959 tot november 1960. In deze periode zijn ongeveer 50 ideeën binnengekomen, waarvan er 17 een beloning kregen en vijf een waarderingspremie van f 5,-.

Het landelijke gemiddelde van het aantal beloonde ideeën ligt lager, zodat wij dus over de kwaliteit van de ideeën niet te klagen hebben. Ook moeten wij niet vergeten, dat het bedrijf als het onze moeilijker is een rendabel idee te bedenken dan bijvoorbeeld bij Philips, waar men voor de massafabricage een enorm aantal mallen nodig heeft. Zelfs de kleinste verbetering kan daar geld opleveren. In de wedstrijdperiode kon f 630,- aan beloningen worden uitbetaald. De afdeling constructie heeft de afdelingenwedstrijd gewonnen.

 

Duwboot Vulcaan 1

Op 11 november van dit jaar (1960) werd de duwboot ‘Vulcaan 1’ overgedragen aan de N.V. Handels- en Transportmaatschappij ‘Vulcaan’, waarbij reeds 4 bakken werden afgeleverd. Zoals u wellicht bekend is, wordt deze duwboot gebruikt voor het vervoer van erts van het Rotterdamse havengebied naar de Ruhr, waartoe deze is uitgerust voor dag- en nachtvaart. Hiervoor heeft het schip 3 bemanningen, waartoe steeds 20 ploegen aan boord en 1 aan wal zijn. Doordat men met 12 bakken werkt behoeft de duwbak niet in de laad- en loshaven te wachten, daar op genoemde plaatsen steeds 4 bakken aanwezig zijn, welke gedurende de afwezigheid van deze boot geladen en gelost kunnen worden. Er zijn dus steeds 4 bakken in de vaart.

De modernste navigatiemiddelen en telefooninrichting zijn in dit schip aangebracht, zoals de Docca-rivierradar met bochtaanwijzer, telefoon voor wal, verkeer en schepen onderling, boordtelefoon etc. de stuurhut, waarvan wij in dit blad een foto hebben opgenomen is het centrum waarin alles samenkomt en waar ook een bedieningspaneel is aangebracht voor het bedienen van de hoofdmotoren en de roeren.

Bij ons bezoek aan dit schip trof ons de bijzondere zorg die werd besteed aan de uitvoering der directe verblijven der bemanning, alsmede de recreatiezaal, waarin radio en zelfs televisie aanwezig was.

Het zou ons te ver voeren om nog een uitgebreider verslag te geven over deze duwboot, doch we zijn het er wel over eens dat dit schip er zijn mag en dat we toch met zekere trots denken aan het aandeel dat onze werkers hebben gehad aan de totstandkoming van dit schip dat tevens bijdraagt in onze nationale welvaart.

 

Vakantie 1961

In overleg met de Ondernemingsraad is de fabrieksvakantie 1961 vastgesteld van 17 juli t/m 26 juli. Vrijdag 12 mei, de dag na hemelvaartsdag, is als verplichte snipperdag vastgesteld.

 

25 Jarige jubilea

In 1960 vierden 7 werknemers hun 25-jarig jubileum, nl. de heren A.C. van Minnen, electrisch lasser; A. Baaima, elektrisch lasser, op 3 juli; C. van den Berg, baas van de Konstruktieafdeling, op 4 juli; W. Bouman, plaatwerker, op 14 oktober; J. de Hond, leraar vakopleiding, 22 oktober en H.J. v. d. Merwe, baas van de draaierij op 18 november.

 

65-jarigen

Eveneens in het afgelopen jaar waren er enkele werknemers die de 65-jarige leeftijd bereikten, t.w: F.J. Bronwasser, veiligheidsinspecteur; A. Huizer, ketelmaker; G.D. Valkoog, koker afd. scheepsbouw; B. ’t Hoen, timmerman; A. Zonneveld, timmerman; J. Hoekstra, voorman afd. bankwerkerij; S.A. v. Wetering, konstructiewerker; W. Verburg, bankwerker; J. v. d. Hove, machine-bankwerker, afd. scheepsbouw en J. Hartman, kras, afd. Havenbedrijf.


Volgende