PERSONEELSORGAAN HVO, februari 1966

 

Verwachtingen voor 1966

 

Produktiecijfers en prognose Havenbedrijf

1964 1965

Aantal zeeschepen 910 750

Aantal lichters 3682 2799

Aantal overgeslagen tonnen bruggen 4.736.445 4.055.220

Aantal overgeslagen tonnen el. kranen 323.297 267.058

Voor 1966 voorziet de directie een nog iets verdere voortzetting van de daling in de productiecijfers. De huidige rust in het Havenbedrijf is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan seizoen-invloeden.

 

Prognose Konstruktiewerkplaats en Machinehal

Deze afdeling heeft een welgevulde orderportefeuille tot eind september 1966. Waakzaamheid blijft geboden door lage prijzen en felle concurrentie. Er zal meer dan ooit gestreefd moeten worden naar betere werkmethoden en hogere productiviteit.

 

Prognose Scheepsbouw

Verwacht wordt een goede bezetting, maar ook hier spelen lage prijzen en een scherpe concurrentie een belangrijke rol. Een onderzoek naar arbeidsbesparende methoden is noodzakelijk.

 

Aanstelling van een deskundig adviseur

In verband met de gebiedende eis om te komen tot een herziening van werkmethoden, procedures en apparatuur, heeft de directie de eerste stappen ondernomen om inze organisatie uit te breiden met een in deze materie deskundige medewerker.

 

Taakverdeling directieleden

Sinds 1 januari 1966 bestaat onze directie uit twee leden. Hoewel de directie zal optreden in intensief overleg en zonder gedetailleerde taakverdeling, is er toch sprake van een specifieke belangstelling, die zich zal richten voor:

Ir. C. Oorthuys op de afdelingen Konstruktie, Machinefabriek en Bergum.

Ir. H. van Rossen op de afdelingen Scheepsbouw en het Havenbedrijf.

 

Bedrijfscursussen

Door enige stafleden zal een kursus worden samengesteld over economische, juridische en sociale onderwerpen, zowel in algemene zin als typisch op ons bedrijf gericht. Deze cursus zal worden gegeven voor OR-leden en tevens voor andere belangstellende groeperingen in het bedrijf.

 

Loonbeleid

Een intensief overleg is gaande, met als doel te komen tot een uniform loonbeleid voor de gehele onderneming, aangepast aan de eigen bedrijfseisen: een eigen gezicht op het gebied van de loonvorming. In deze zeer tijrovende zaak zal in de komende maanden een begin worden gemaakt met een uitgebreide inventarisering van alle benodigde gegevens. Hiervoor zal t.z.t. een beroep worden gedaan op alle personeelsleden middels een personeelenquête.

 

Outillage Havenbedrijf

Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met het ophogen van de griend aan de Maasoever. Daardoor zal een stuk terrein worden gewonnen, dat in de toekomst wellicht productief zal kunnen worden gemaakt. In juni 1966 zal de nieuwe kraan 5 door de fabriek worden afgeleverd. De oude kraan 5 zal ook daarna voorlopig in gebruik blijven.

 

Vakopleiding toezichthouders Havenbedrijf

De Havenvakschool heeft deze kursus voorbereid. Bij de training van toekomstige toezichthouders in onze haven zal deze nieuwe mogelijkheid worden ingeschakeld.

 

Vergadering Bestuur Afdelingskas

De geplande vergadering op donderdag 17 februari van het Bestuur van de Afdelingskas en Stichting Voorzieningsfonds in verband met de afsluiting van het jaar 1965 en het vervaardigen van de jaarstukken enige tijd uitgesteld. Op zo kort mogelijke termijn zal een nieuwe vergaderdatum worden vastgesteld.

 

Afscheid bij pensionering

P.S. v.d. Linden.

 

H.H. v.d. Linden.

 

Vrijdag 28 januari jl. ‘s morgens om half elf was het weer een gezellig samenzijn in het restaurant Vulcaanhaven. Het waren twee gelijknamige werknemers P.S. v.d. Linden en H.H. v.d. Linden die resp. met hun vrouw en kinderen daar werden ontvangen om afscheid te nemen van het bedrijf.

Het bleek niet alleen hun namen, doch zelfs hun hele doen en laten in de voorbijgegane jaren typisch veel gemeen en overeenstemming met elkander hadden gehad.

Het was allereerst de heer ir. H. v. Rossen (direkteur) die de dank overbracht voor hetgeen P.S. v.d. Linden gedurende bijna 39 jaren in concernverband en H.H. v.d. Linden gedurende ruim 4 jaren voor het bedrijf waren geweest. Hij overhandigde daarbij de gebruikelijke gratificatie aan de twee scheidenden en betrok de dames in deze door het aanbieden van bloemen.

De heren H. v. Zelm (baas afd. Havenbedrijf), G. v.d. Windt (baas afd. Helling), P. v. Dorp (slbt. Personeel) en G. Maan namens collega’s en OR voegden hun waardering toe aan het reeds gesprokene eveneens onder het aanbieden van geschenken. Zowel P.S. v.d. Linden als H.H. v.d. Linden brachten daarna hun dank onder woorden voor al hetgeen zij in die jaren mochten ondervinden en wel speciaal op deze dag, hetgeen een prettige herinnering voor hen zou blijven.

 

Werkbezoek studiengesellschaft

Op Dinsdagmorgen 18 januari jl. ontving ons bedrijf bezoek van een 4-tal vertegenwoordigers van het Studiengeselschaft Gemeinschaftsumschlages - und Grosz - pelletiseranlage Europoort uit Duitsland.

In kringen van een aantal grote Duitse hoogovenbedrijven en andere belanghebbenden wordt reeds gedacht over de stichting in het Europoortgebied van installaties, al dan niet gekombineerd met een op- en overslagbedrijf, waar de voor het Ruhrgebied bestemde ertsen worden verwerkt tot zgn pellets (tot knikkers samengeperste fijngemalen erts).

Om hierover verder te studeren en te adviseren hebben geïnteresseerden het genoemde Studiengesellschaft in het leven geroepen, dat zich op zijn beurt weer oriënteerde bij enkele op- en overslagbedrijven in het gebied van Rijnmond, waaronder Vlaardingen-Oost.

De heren werden op ons bedrijf ontvangen en rondgeleid door de heren Van Aller en Kraan.

 

Verlof en Vakantie 1966

Hoewel de overeengekomen data al op de publicatieborden zijn bekendgemaakt, geven wij nog even de belangrijkste punten weer:

Fabrieksvakantie: 11 t/m 22 juli

Afwijkende vakanties opgeven vó ó r: 1 april

Verplichte snipperdag: 20 mei

Vrijaf met behoud van loon op:

10 maart huwelijk prinses Beatrix

11 april tweede paasdag

19 mei Hemelvaartsdag

30 mei tweede pinksterdag

26 december tweede kerstdag

 

De Vulcaanhaven gezien vanaf de Nieuwe Maas in 2009.

Vervolgen