Personeelsorgaan oktober 1966

 

40-jarig jubileum

Op 27 september 1927 deed de heer E.A. Bongers zijn intrede in ons bedrijf en betrad hij voor het eerst ons terrein als aankomend declarant. Precies 40 jaar later herhaalde zich dit feit, zij het dan dat de heer Bongers thans, als algemeen procuratiehouder der n.v. de poort binnenreed in gezelschap van zijn echtgenote verminderen voor de feestelijke viering van zijn 40-jarig dienstjubileum.

 

In restaurant Vulcaanhaven voerde de heer ir. C. Oorthuys als eerste het woord bij de officiële huldiging. Hij belichtte de carrière van de heer Bongers door tal van afdelingen van het bedrijf en besteedde ruime aandacht aan de verdienste van de jubilaris voor de verschillende personeelsverenigingen.

Aan de waardering van de directie werd concreet vorm gegeven door de uitreiking van de gratificatie, tevens ontving de jubilaris uit handen van de heer Oorthuys het vererend getuigschrift van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel met de bijbehorende draagspeld. Ook mevrouw Bongers werd in het huldebetoon betrokken en ontving een fraai handbouquet.

 

De volgende spreker, collega procuratiehouder, de heer H. van Aller, was nog maar kort geleden zelf ‘slachtoffer’, waardoor hij zich goed in de situatie van de jubilaris kon indenken. De heer Van Aller sprak namens het voltallige personeel voor zover niet vertegenwoordigd door de hem volgende sprekers. In een met vele anekdotes gekruide speech memoreerde hij een aantal gezamenlijke lotgevallen uit de lange periode, die hij met de jubilaris in ons bedrijf had doorgebracht. De heer Van Aller eindigde zijn toespraak met de overhandiging van een grammofoon en platenbon.

De heer N. de Jong, vertegenwoordiger de bedrijfsleiding van de afdeling fabriek. Teneinde de jubilaris bij deze gelegenheid van alle zijden te belichten, had hij zijn speech meer gericht op het privé leven van de heer Bongers. Getuige de reacties had hij zijn gegevens uit een welingelichte bron. Een betekenisvolle ‘korte queue’ en een verrekijker werden door de heer De Jong als geschenk overhandigd.

 

Namens het kollege van afdelingsbazen werd de heer Bongers toegesproken door de nestor van dit kollege, de heer C.C. de Waal. Deze spreker bracht de waardering onder woorden die het kader van ons bedrijf op deze dag wilde uitspreken voor het werk van de jubilaris en overhandigde een fraaie rookstandaard. Overeenkomstig de traditie werd de rij gesloten door de Ondernemingsraad, ditmaal in de persoon van de heer H. van Houwelingen. In woord en geschenk dankte de spreker de jubilaris voor zijn bijdrage aan het overleg in de onderneming tussen leiding en personeel.

 

Tot slot van het officiële gedeelte van de huldiging sprak de heer Bongers zijn dank en waardering uit voor de hartelijke woorden en de fraaie geschenken, die hem ten deel waren gevallen. Hij hoopte, de resterende jaren, op dezelfde wijze bijdrage te mogen geven aan het welzijn van de onderneming.

Des middags waren er een tweetal druk bezochte recepties, respectievelijk voor relaties en voor het personeel. Een diner met familie, directie en naaste medewerkers besloot deze memorabele dag,

 

40-JARIG JUBILEUM

 

Vrijdag 29 september jl. stond in het licht van het 40-jarig dienstjubileum van de heer F. Fooi, ijzerwerker in de afd. Scheepsbouw. Ter gelegenheid van dit feit werd de jubilaris met zijn vrouw en kinderen ontvangen door de heren L.W. Varossiesau en H.J.B. Perquin. In het restaurant Vulcaanhaven, voor deze gelegenheid met bloemen sfeervol versierd met bloemen, werd de jubilaris allereerst toegesproken door de loco-burgemeester wethouder T. de Bruin, die hem; na eerst de 40 jaren op zeer prettige manier de revue liet passeren, de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau aanbood.

 

De heer ir. H. van Rossen (directeur) bracht daarna de dank van het bedrijf over onder het aanbieden van het cadeau onder couvert, terwijl mevr. Fool in deze huldiging werd betrokken met bloemen. Het waren daarna de heren G. Sloot (baas afd. Scheepsbouw), H.J. Speelmeijer (collega’s) en A.F.J. Lammers (OR), die zich onder het aanbieden van verschillende geschenken bij de reeds gesproken woorden aansloten.

 

De jubilaris bracht daarna zijn dank over aan allen, voor hetgeen hij deze dag had mogen horen en ontvangen, hetgeen zeer zeker zou medewerken deze dag voor hem en zijn gezin tot een onvergetelijke te maken.

 

25-JARIG JUBILEUM

Ook dit keer weer twee jubilarissen te melden met een 25-jarig dienstverband.

 

Op woensdag 5 oktober jl. was het de heer H.J. Hoozemans, die met zijn vrouw en kinderen was uitgenodigd in naar het restaurant Vulcaanhaven te komen.

Ter gelegenheid van dit feit -25-jarig dienstverband -, waarvan een groot gedeelte door hem werd doorgebracht als portier-controleur; werd hij ontvangen door de heren C. Forrer en H.J.B. Perquin. De heer ir. H. van Rossen (directeur) bracht als eerste de dank over van het bedrijf onder het aanbieden van de gratificatie om vervolgens mevr. Hoozemans met bloemen in deze dank te betrekken.

Het waren daarna de heren C. Forrer (chef), C. Eijgenraam (ass. bedr. leider) en M. Schagerman (OR) die zich onder het aanbieden van verschillende geschenken bij het gesprokene aansloten.

De jubilaris bracht daarna zijn dank over voor alles wat hem op deze dag te beurt was gevallen, hetgeen naar hij meende, deze dag voor hem en zijn gezin tot een onvergetelijke had gemaakt.

*******

 

Donderdag 13 oktober was het dan weer feest en nu voor het feit dat de heer C. Wesdijk, gedurende 25 jaar, waarvan er 20 bij de N.V. Gerfa en dus maar 5 direct bij HVO als frezer waren doorgebracht.

Ter gelegenheid hiervan werd de jubilaris met zijn moeder en verdere familie uitgenodigd in het restaurant Vulcaanhaven en werd daartoe ontvangen door de heren J. Wapenaar en H.J.B. Perquin. De heer ir. C. Oorthuys (directeur) als eerste spreker memoreerde dat het niet veel voorkomt, dat een 25-jarige jubilaris nog als ongehuwd te boek staat, doch dat de meest aannemelijke grond daarvoor zeer waardevol genoemd kon worden. Hij bracht de dank van het bedrijf over voor alles wat hij zowel bij de N.V. Gerfa als bij HVO had mogen zijn en bood hem daarvoor de gebruikelijke gratificatie aan en betrok dit keer deze dank de moeder van de jubilaris met bloemen.

 

Daarna waren het de heren J. Jongeman (bedr. leider N.V. Gerfa), J. Kram (afd. baas) H. Visscher (OR) en R. v. Hersbergen (collega’s) die zich bij het gesprokene aansloten en dit vergezeld lieten gaan met geschenken.

De jubilaris bracht daarna zijn dank uit voor alles wat hij deze dag had mogen horen en ontvangen, hetgeen deze dag voor hem en de zijne tot een onvergetelijke had gemaakt.

 

AFSLUITING KLEEDKASTJES

Naar aanleiding van een gerapporteerde vermissing is door onze portiers- en bewakingsdienst een onderzoek ingesteld in het bad- en waslokaal. Hierbij is komen vast te staan dat niet minder dan 150 kleedkastjes niet of onvoldoende afgesloten waren.

Wij doen een dringend beroep op u allen om er voor te zorgen, dat uw kastje behoorlijk afgesloten is. Veel narigheid kan hierdoor voorkomen worden.

 

DANKBETUIGINGEN

Voor de getoonde belangstelling en de fruitschalen die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen van directie, bedrijfsleiding, bazen en collega’s zeg ik u allen hartelijk dank.

Vlaardingen, oktober 1966.

H. Verboon. Afd. Scheepsbouw.

 

Hierbij wil ik de directie hartelijk danken voor de fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

Vlaardingen, 11 oktober 1966.

Mej. E. Sala

Algm. Dienst.

 

Ondergetekende dankt, ook namens zijn echtgenote, voor de fruitmand die hij tijdens het verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen.

Vlaardingen, oktober 1966.

M. v.d. Heuvel,

M.L. v.d. Heuvel-Oosterling.

 

Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik de directie, bedrijfsleiders, bazen, collega’s en verdere belangstellende hartelijk danken voor de cadeaus onder couvert die ik, naast de Koninklijke Onderscheiding en het cadeau onder couvert, ter gelegenheid van mijn 40-jarig dienstjubileum mocht ontvangen.

Bloemen en woorden vergaan,

maar deze dag zal voor mij altijd blijven bestaan.

Vlaardingen, oktober 1966

F. Fool,

Afd. Scheepsbouw

 

Hartelijk dank aan directie, Ondernemingsraad, collega’s en allen die de dag van mijn dienstjubileum voor mij onvergetelijk te hebben gemaakt.

Vlaardingen, oktober 1966.

H.J. Hoozemans,

Afd. Algm. Dienst .

 

IN DIENST GETREDEN PERSONEEL IN SEPTEMBER 1966

Fabriek

H. Oorebeek, instrumentfitter, Konstruktie Botlek

I. Ö zdamar, ijzerwerker/hechter, Scheepsbouw

J.R. Lopes, bankwerker, Bankwerkerij

A. Candeger, ijzerwerker/hechter, Scheepsbouw

D Patsoulas, bankwerker, Bankwerkerij

D.N. de Keyzer, l.l. bankwerker, Vakopleiding

D.S. Zondervan, l.l. lasser, Vakopleiding

F.W. Dunk, instrumentfitter, Konstruktie Botlek

J. Peres Locilla, pijpfitter, Konstruktie Botlek

M. de Matos Lourenes, el. lasser, Konstruktie Botlek

J. Moure Insua, pijpfitter, Koperslagerij

A. Patrone, el. lasser, Lasserij Scheepsbouw

S. Polder, bankwerker, Konstruktie Botlek

J. v. Pelt, bankwerker, Konstruktie

M.E. Aydin, pijpfitter/bankwerker, Konstruktie Botlek

G. Born, machine-bankwerker, Bankwerkerij

M. Ozer, brander, Scheepsbouw

D. Ismail Cengiz, el. Lasser, Lasserij Scheepsbouw.

Havenbedrijf

A. v.d.. Have, havenwerker, Havenbedrijf.

 

GEBOREN IN SEPTEMBER 1966

Maria, dochter van J. v.d. Linden, Kantoor

Petra, dochter van A. Spithoven, Havenbedrijf

Yvonne, dochter van W.W. Konstruktie

Jaqueline Simone, dochter van W. Grootjes, Konstruktie

 

GEHUWD IN SEPTEMBER 1966

C.v.d. Zwan, (Timmerloods) met mej. W.J.B. Zuchowski

L. Dos Santos Fortes (Bankwerkerij) met mej. W.J.C. Ocké

B. Callegari (Konstruktie Botlek) met mej. J.J. Heyboer.

Naar hoofdmenu